Loading...
سازمان فناوری اطلاعات ایران نهادی است دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با ایجاد و بکارگیری سازوکارهای لازم، حوزه ی فناوری اطلاعات کشور از بخش های دولتی، عمومی و خصوصی را از طریق اعمال سیاست ها، مقررات، استاندارد ها و ... بر پایه مصاح، منافع و امنیت ملی و عمومی، سازماندهی، هدایت و راهبری و کنترل می نماید و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران منافع و مصالح ملی و سیاست های ابلاغی در حوزه فناوری اطلاعات را از طریق نهادها و مجامع بین المللی ذیربط پیگیری می نماید. یکی از ماموریتهای مهم سازمان فناوری اطلاعات آموزش متخصصان امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در دستگاهها در سطح کشور می باشد. این سامانه برای تحقق این هدف ایجاد شده است. دستگاههای متقاضی دوره های آموزشی برای آگاهی از فرآیند درخواست آموزش و کسب اطلاعات بیشتر از یکی از طرق معرفی شده در بخش تماس با ما اقدام فرمایند.