Loading...

دوره مدیریت کار تیمی

توضیحات

رهبران همیشه فکر میکنند که انسانها از اشیا مهمترند . بنا بر همین عقیده چشم انداز فردی و سازمانی آنها بر پایه رشد دادن افراد است و همین موضوع باعث خلق نیروهای وفادار به مجموعه ها می‌شود . رهبران به دنبال پرورش افراد میروند در حالی که مدیران به دنبال گرفتن نتایج هستند . مدیر و رهبر مانند معمار و باغبان عمل میکند . یکی از آنها باغ ها و دیوارها را می‌سازد و دیگری درختان را پرورش می‌دهد و آن را به بار می‌رساند . 

مدیران به کارمندان درست کار کردن را یاد می‌دهند و رهبران به آنها درست انتخاب کردن را می‌آموزند. درون هر فردی، رهبری خفته است که چراغ راه آینده می‌باشد. افراد یک مجموعه برای روان خود، رهبران را انتخاب می‌کنند تا در زندگی از آنها الگو بگیرند . شما الگوی که هستید .... ؟ ​​

فصل اول
تعریف گروه، تیم و کار تیمی - بخش اول
تعریف گروه، تیم و کار تیمی - بخش دوم
تعریف گروه، تیم و کار تیمی - بخش سوم
کاتزنباخ و اصول کار تیمی - بخش اول
کاتزنباخ و اصول کار تیمی - بخش دوم
کاتزنباخ و اصول کار تیمی - بخش سوم
فصل دوم
بارش مغزی - بخش اول
بارش مغزی - بخش دوم
نقشه ذهنی کارآمد - بخش اول
نقشه ذهنی کارآمد - بخش دوم
نقشه ذهنی کارآمد - بخش سوم
فصل سوم
هفده اصل کار تیمی - اصل اول
هفده اصل کار تیمی - اصل دوم
هفده اصل کار تیمی - اصل سوم
هفده اصل کار تیمی - اصل چهارم
هفده اصل کار تیمی - اصل پنجم
هفده اصل کار تیمی - اصل ششم
هفده اصل کار تیمی - اصل هفتم
هفده اصل کار تیمی - اصل هشتم
هفده اصل کار تیمی - اصل نهم
هفده اصل کار تیمی - اصل دهم
هفده اصل کار تیمی - اصل یازدهم
هفده اصل کار تیمی - اصل دوازدهم
هفده اصل کار تیمی - اصل سیزدهم
هفده اصل کار تیمی - اصل چهاردهم
هفده اصل کار تیمی - اصل پانزدهم
هفده اصل کار تیمی - اصل شانزدهم
هفده اصل کار تیمی - اصل هفدهم
فصل چهارم
پنج دشمن کار تیمی - بخش اول
پنج دشمن کار تیمی - بخش دوم
پنج دشمن کار تیمی - بخش سوم
پنج دشمن کار تیمی - بخش چهارم
پنج دشمن کار تیمی - بخش پنجم
پنج دشمن کار تیمی - بخش ششم
فصل پنجم
ارتباط موثر یا اثربخش - بخش اول
ارتباط موثر یا اثربخش - بخش دوم
ارتباط موثر یا اثربخش - بخش سوم
ارتباط موثر یا اثربخش - بخش چهارم
ارتباط موثر یا اثربخش - بخش پنجم
ارتباط موثر یا اثربخش - بخش ششم
ارتباط موثر یا اثربخش - بخش هفتم
ارتباط موثر یا اثربخش - بخش هشتم
شیوه های افزایش ارتباط با تیم - بخش اول
شیوه های افزایش ارتباط با تیم - بخش دوم
شیوه های افزایش ارتباط با تیم - بخش سوم
مهارت گوش دادن - بخش اول
مهارت گوش دادن - بخش دوم
مهارت گوش دادن - بخش سوم
اساتید